Subway die Bar, Bern, 29. November 2003
V.l.n.r.: Pidu, Dani, Hene, Yasi, Leo
Im Hintergrund: The Horns